ΕΦΚΑ: 82,05 ευρώ το μηνιαίο κόστος εξαγοράς

ΕΦΚΑ: 82,05 ευρώ το μηνιαίο κόστος εξαγοράς

21/05/2018

Στα 82,05 ευρώ ανέρχεται το μηνιαίο κόστος εξαγοράς των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ, προκειμένου να αναγνωρίσουν χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών. Αυτό προβλέπει σχετική απόφαση του ΕΦΚΑ με την οποία ορίζεται η διαδικασία καταβολής εισφοράς και εξαγοράς για την αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ.
Η απόφαση προβλέπει ότι για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα καταβάλλεται εισφορά ύψους 20% επί του 70% του προβλεπόμενου, κατά την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης, κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (586,08 ευρώ). Δηλαδή, 82,05 ευρώ (20%) επί των 410,25 ευρώ που αντιστοιχεί στο 70% του βασικού μισθού των 586,08 ευρώ για εργαζόμενους άνω των 25 ετών.
Προσοχή: Σύμφωνα με την απόφαση ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν μπορεί να συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο ή σε άλλον πρώην φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή με χρόνο λήψης σύνταξης από ίδιο δικαίωμα από τους ανωτέρω φορείς. Επίσης, σημειώνεται ότι για την ως άνω αναγνώριση ο ασφαλισμένος υποβάλλει σχετική αίτηση άπαξ πριν από τη συνταξιοδότησή του.
Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς μπορεί να εξοφληθεί είτε με εφάπαξ καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος αναγνώρισης, είτε σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνσή της με τον τόκο καθυστέρησης που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις των νόμων 4152/2013, και 4158/2013. Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος πριν από την εξόφληση της εισφοράς εξαγοράς, το ποσό της εξαγοράς που δεν έχει εξοφληθεί συνυπολογίζεται με τις λοιπές οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές για την εφαρμογή του άρθρου 68 του ν. 4144/2013. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τους εγγεγραμμένους μόνο στα μητρώα του ασφαλισμένων του πρώην κλάδου πρόσθετης ασφάλισης.

Δείτε επίσης: